FÖRENINGEN GIVANDE HAND STADGAR


§ 1 Föreningens namn är Givande Hand och ska bedrivas ideellt.
§ 1.1 Föreningen Givande Hand är inte religiöst eller partipolitiskt bunden.
§ 2 Ändamål
§ 2.1 Föreningen Givande Hand huvudmålsättning är att bedriva humanitärt
bistånd i form av olika projekt. Detta sker via mottagarorganisationer i Libanon
som Givande Hand har skrivit avtal med. (Se nedanstående punkter).
Projekten kommer vara varierande där vissa kommer vara akutinsatsbaserade
medan andra kommer vara uppbyggnads-projekt. Hjälpen riktar sig främst till
utsatta familjer i Libanon. I detta avseende fokuserar organisationen på
följande ändamål:
 Att främja kvinnorättigheter och jämställdhet i Libanon
 Att stävja fattigdom, genom ekonomiskt stöd/utbildning/sjukvård
för behövande kvinnor i Libanon och deras familjer
 Att hjälpa handikappade genom ekonomiskt stöd
 Att hjälpa utsatta kvinnor och deras familjer till en bättre levnad
 Att förbättra levnadsvillkoren för barn och ungdomar (särskilt
socialt utsatta och traumatiserade barn och ungdomar) i Libanon.
Föreningen Givande Hand

§ 3 Medlemskap
§ 3.1 Var och en som respekterar föreningens målsättning, stadgar och etik
och erlagt en årsavgift har rätt att bli medlem.
§ 3.2 Styrelsen har rätt att utesluta medlemmar som åsidosätter de
grundläggande värderingar och riktlinjer som Föreningen Givande Hand står
för.
§ 3.3 En medlem som erlagt årsavgiften har rösträtt i årsstämman.
§ 3.4 En medlem som vill utträda kan göra det genom att inte betala
årsavgiften eller genom att skriftligen meddela styrelsen om sin utgång.
§ 4 Beslutande organ:
• A. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls
årligen före Maj månads utgång.
• B. Årsmötet skall kungöras senast en månad före sammanträdet. Finns det
eventuella motioner och förslag skall dessa vara styrelsen tillhanda senast en
månad före årsmötet.
• C. Vid årsmötet äger föreningens medlemmar rösträtt.
• D. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas;

 1. Mötets stadgeenliga utlysande
 2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet.
 3. Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och
  revisionsberättelse.
 4. Revisorernas rapport över det innevarande verksamhetsåret
 5. Beslut om ansvarsfrihet
 6. Fastställande av verksamhetsplan
 7. Fastställande av årsavgift
 8. Val av ordförande på två (2) år.
 9. Val av 4 styrelseledamöter (utöver ordförande) på två år.
 10. Val av en till två styrelsesuppleanter på två år
  Föreningen Givande Hand
 11. Val av revisor
 12. Behandling av motioner och styrelsens förslag
 13. Val av valberedning
 14. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
 15. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
 16. Motioner
 17. Övriga frågor
  • E. Regler för verksamheten skall bedrivas i enlighet med uppsatta ändamål
  för föreningen. Föreningen kan acceptera bidrag från både juridiska och
  fysiska personer. Alla donationer ska doneras enl. uppsatta ändamål.
  § 5 Styrelsen – Styrelsen beslutar i majoritet om vilka sätt som insamlingen
  och till vem utbetalningen av insamlat kapital ska ske. Allt arbete i föreningen
  är ideellt om ingen ersättning utgår till Styrelsen.
  § 5.1 Styrelsens säte är i Huddinge.
  § 5.2 Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet
  § 5.3 Styrelsen beslutar om firmateckning.
  § 5.4 Styrelsen ska förutom ordförande bestå av fyra (4) ledamöter och en (1)
  max två (2) suppleanter, vilka utses av årsstämman.
  § 5.5 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade skriftligen
  och minst hälften är närvarande.
  S
  § 5.5.1 Kallelse ska ha avsänts till samtliga ledamöter senast en vecka i förväg.
  § 5.6 Som styrelsens beslut gäller den mening som minst hälften av de
  närvarande ledamöterna stödjer. § 6.6.1 Vid lika röstantal har ordförande
  utslagsröst.
  Föreningen Givande Hand

  § 6 Extra årsmöte. Styrelsen äger rätt att inkalla ett extra årsmöte när
  styrelsens majoritet anser det vara nödvändigt eller om 2/3 av medlemmarna
  så begär. Kallelse, med angivande av tid, plats och motiv för extra årsmöte,
  skall utskickas till medlemmarna senast två (2) veckor före det extra årsmötet.
  § 7 Stadgeändring. Förändringar av dessa stadgar kan endast ske vid
  årsmöte. Förslag härom insändes minst 2 veckor före årsmötet till styrelsen
  som avger utlåtande. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av
  angivna röster.
  § 8 Upplösning Beslut om upplösning tas av styrelse enligt följande rutin.
  Förslag insändes minst 6 veckor före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. För
  förslagets antagande krävs 2/3 majoritet av angivna röster. Vid total
  upplösning skall all insamlad kapital gå till donation(er). Medlemmarna ska
  inte kunna göra anspråk på någon del av egendom.
  Vid upplösning åligger styrelsen att fullfölja årsmötets beslut. Styrelsen
  avvecklar föreningen genom att efter revisorernas godkännande av
  räkenskaperna,
   betala föreningens skulder
   sälja inventarier och andra tillgångar
   säga upp avtal med anställda
   disponera eventuellt överskott till donationer enligt ändamålet.
  § 9 Redovisning
  § 9.1 Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
  § 9.2 Redovisning. Föreningens bokföringsskyldighet ska fullgöras på ett sätt
  som överensstämmer med god redovisningssed och i enlighet med
  bokföringslagen (199:1078).
  § 9.3 Föreningen ska för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med ett
  årsbokslut eller årsredovisning.
  § 9.3.1 Årsbokslutet, eller årsredovisningen, för ett räkenskapsår skall vara
  revisorerna tillhanda senast vid mars månads utgång påföljande år.
  Föreningen Givande Hand

  Föreningen Givande Hand

  § 10 Revision
  § 10.1 Årsstämman ska utse minst en (1) auktoriserad revisor.
  § 10.2 Revisorerna ska granska föreningens årsbokslut, eller årsredovisning,
  och bokföring, samt föreningens förvaltning.

§ 10.3 Det åligger revisorerna att uttala sig angående fastställelse av resultatoch balansräkningen, samt uttala sig angående ansvarsfrihet för föregående
verksamhetsårs styrelseledamöter. Uttalandet ska vara tillgängligt för styrelsen
minst tre (3) veckor innan årsstämman.
§ 10.4 Revisonen ska utföras i enlighet med god revisionssed.
Signatur:

Jack Bassus 680414-9257

Silva Hanell 720811-2040

Chahid Semaan 721211-9056

Lina Bassus 750811-0587

Pascal Semaan 791209-0554

Joseph Kazzi 621122-0857