1. Inledning

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Föreningen ”Givande hand” integritetspolicy beskriver vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Föreningen Givande Hand är personuppgiftsansvarig i enlighet med denna policy och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018.

2. Personuppgiftsansvarig

Insamling till den Ideella föreningen Givande Hand, organisationsnummer 802526–3420, adress Polluxvägen 2, 141 44 Huddinge, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finner du nedan.

3. När samlar vi in dina uppgifter?

När du ger en gåva till Föreningen Givande Hand eller startar en digital insamling på vår webbplats

När du får gåva eller medel från våra mottagarorganisationer

När du vill prenumerera på nyhetsbrev eller beställa material från Föreningen Givande Hand

När du får gåva eller medel från oss

När du anmäler dig till våra event som anordnas av Föreningen Givande Hands

När du vill testamentera till oss

När du svarar på våra enkäter

När du har eller skall medverka i Föreningen Givande Hands ändamålssammanhang, tex. reportage, intervjuer, berättelser

När en annan person ger oss dina uppgifter för att tipsa om att du kan vara intresserad att bli kontaktad av oss

När du har besökt vår webbsida (cookies)

När du donerar till vår förening

När vi köper in adresser för nyrekryteringskampanjer

När vi får information från tredje part, tex. Våra mottagarorganisationer folkbokföringsuppdateringar, telefonnummersättningar, demografiskt data

I samband med interna kategoriseringar, märkningar och anteckningar

4. Vad samlar vi in och hur länge sparar vi informationen

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar är information om namn, personnummer och kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress. När du skänker en gåva sparar vi information om transaktionen (belopp, tid, typ av transaktion och typ av gåva). Kontonummer sparas endast för de som önskar betala genom autogiro. När en person ansöker om en ledig tjänst samlar vi även in information om sökandes meriter. Mottagarorganisationer och privatpersoner som ansöker om fondmedel undantas då uppgifterna bereds för att säkerställa handläggningen och bedömningen av ansökan. (se punkt 5)

Vi sparar även bilder från våra event och bilder som skickats in till oss i samband med t.ex. reportage, intervju eller annat ändamålsmässigt syfte.

Föreningen Givande Hand använder sig av personnummer för att undvika dubbla utskick till våra givare som kan finnas i vårt register flera gånger. För de givare där vi inte har personnummer samarbetar vi med mottagarorganisationer som hjälper oss med bl.a. identitetskopior och adress samt telefonsammanställning.

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra vårt arbete. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. vid pågående juridisk process. Dina personuppgifter kommer att sparas upp till 36 månader efter att vi tagit del av dem.

Testamentesärenden betraktas som avtal, sparas så länge avtalet gäller och arkiveras därefter.

Adresser inköpta i samband med nyrekryteringen  raderas efter 3 månader, om du inte har inlett en relation med oss under tiden. För beskrivning av en relation till Föreningen Givande Hand se punkt 3.

5. Hur vi behandlar dina personuppgifter: m, medlemmar och bidrags / gåvo-tagare

Hanteringen av dina personuppgifter är av berättigat intresse för oss som organisation eftersom det säkerställer handläggning och beredning av din ansökan.

6. Samtycke

Om du ger en gåva till Föreningen Givande Hand eller på annat sätt stödjer oss, till exempel genom att prenumerera på våra utskick eller att delta i våra event, så är det underförstått att du har gett ditt samtycke till att vi behandlar dina kontakt- och personuppgifter.

Du kan närsomhelst kontakta oss för att tacka nej till telefonsamtal, e-postutskick och brev eller helt bli borttagen ur vårt register.

7. Vad använder vi dina uppgifter till?

Vi behandlar dina uppgifter till följande ändamål:

Behandlar din gåva vi registrerar autogiromedgivanden hos Bankgirocentralen samt att vår personal hjälper dig per e-post, post och telefon med att registrera gåvor.

För uppföljning, katalogisering, utskicka och kommunikation med Mottagarorganisationers som fördelar beviljats utdelning av föreningens insamlade medel.

Vi sammanställer statistik för att förbättra vår verksamhet. Detta gäller alla typer av uppgifter. Webbsidobesök anonymiseras och analyseras i tredjeparts webbanalystjänster.

Vi kontaktar dig per telefon för bl.a. tacksamtal, enkäter, information om gåvor och vår verksamhet

Vi gör postala utskick av t.ex. insamlingsbrev och tackbrev. För postala utskick används externa tjänsteleverantörer.

Vi gör e-postutskick av t.ex. nyhetsbrev, tackmeddelanden och enkäter. För att hantera dessa utskick används externa leverantörer.

För att kontrollera att donationen i Libanon används till rätt ändamål sparar vi uppgifter på bidragstagarna för att kunna följa upp att deras ändamål tillgodoses enl. ansökan. 

Vi använder dina bilder för publicering efter att du har skriftligen lämnat ditt samtycke till det.

Vi använder egna bilder tagna på våra event för att berätta om vår verksamhet på vår hemsida och våra egna sociala medier.

Vi håller vårt register korrekt samt kompletterar person- och kontaktinformation om dig. För att säkerställa att vi har aktuell och korrekt kontaktinformation till dig uppdateras och kompletteras dina person- och kontaktuppgifter med hjälp av ett upplysningsföretag. Våra berättigade intressen för detta ändamål är att kunna identifiera dig i syfte att tillhandahålla transparens för dig med säker och enkel tillgång till din information.

Vi följer tillämplig lag. Information om gåvor används som underlag till bokföring.

Vi ger dig tillgång till din information. Detta inkluderar att du kan begära rättning av din information

8. Vem lämnar vi uppgifterna till

Föreningen Givande Hand kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Föreningen Givande Hands räkning, exempelvis IT-leverantörer, tryckerier, telefontjänstebolag. Det är dock alltid Föreningen Givande Hand som ansvarar för behandlingen.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att:

Upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, jäv, säkerhets- eller tekniska problem.

Tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet

Tillvarata Föreningen Givande Hands rättsliga intressen

9. Överföring till tredjeland

Vi skickar ingen information till ett tredjeland.

10. Automatisk profilering

Föreningen Givande Hand kan komma att: Automatiskt analysera och lägga till ytterligare uppgifter, baserat på de uppgifter du redan har angivit

Dela upp olika personuppgifter i grupper/segment för att begränsa eller tillåta viss kommunikation

Analysera eller kombinera personuppgifter

11. Barns personuppgifter

Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 års ålder.

12. Starta egen insamling på vår webbsida

Föreningen Givande Hand förbehåller sig rätten att avsluta/ta bort en pågående insamling om den upplevs kränkande/diskriminerande eller bryter mot organisationens villkor.

13. Länkar till externa webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Föreningen Givande Hand saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Föreningen Givande Hand ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar. Detta gäller även externa webbplatsers användning av cookies.

14. Användning av kakor (cookies)

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används t.ex. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den andra typen av cookies, s.k. sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne på en hemsida.

På vår hemsida använder vi sessionscookies för att möjliggöra bland annat bläddring mellan olika flikar och för att automatiskt fylla i formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster på webbplatsen. Dessa cookies försvinner när du stänger ner webbläsaren. En förutsättning för att kunna surfa på vår hemsida är att du accepterar användande av sessionscookies.

Om du inte vill hantera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Observera att detta i så fall medför att många av funktionerna inte kommer att fungera på vår hemsida.

15. Dina rättigheter​

Du har rätt att begära rättelser av din information hos oss. Om vi har registrerat felaktig information om dig, vänligen kontakta oss för att vi ska kunna rätta informationen.

Du har rätt att få tillgång till din information. För att få tillgång till information vi har om dig vänligen kontakta oss för detta.

Du har rätt att begära flyttning av information du lämnat till oss till en annan organisation (portering). Kontakta oss om du har önskemål om att göra detta.

Du har rätt att invända mot vår behandling av din information. För att invända mot behandlingen vänligen kontakta oss för detta. Vi kommer då att återkomma till dig med information om vilka åtgärder vi vidtagit eller be dig om mer information.

Om du har gett samtycke till en behandling har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Du kan kontakta oss för detta.

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av din information. Du kan vid begäran av rättelse eller vid klagomål begära att behandlingen av din information tillfälligt begränsas. För att göra en sådan begäran vänligen kontakta oss för detta.

Du har rätt att vända dig till en tillsynsmyndighet för dataskydd. Datainspektionen är en tillsynsmyndighet för dataskydd du har rätt att vända dig till med klagomål.

16. Rätt att glömmas bort

Du har rätt att bli borttagen/bortglömd ur vårt register. Men tänk på att det i praktiken betyder att det finns risk att när vi köper nya adresser får vi din adress igen och gör ett nytt utskick till dig. Detta på grund av att ditt namn och adress inte längre finns med i vårt register och att vi därför inte får spara informationen om att du inte vill bli kontaktad av oss. Vi rekommenderar därför att du talar om för oss att du inte vill ha informationen eller att du inte vill bli kontaktad via specifika kanaler som t.ex. telefon, så vi kan stoppa utskick till dig för all framtid eller tills du talar om att du vill ha dem igen.

Om du inte alls vill bli kontaktad av oss kan vi spärra dig från alla kanaler. Detta gör vi genom att lägga upp dig på vår spärrlista så vi inte köper din adress igen.

17. Lagring av personuppgifter

Föreningen Givande Hand har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

18. Kontaktinformation till Föreningen Givande Hand

För mer information om hur Föreningen Givande Hand behandlar dina personuppgifter eller om du vill göra någon ändring i hur vi kommunicerar med dig kontakta oss på nedan adresser:

www.givandehand.se/kontakt